PERSONAL

 

El personal del Departament està integrat per tres col·lectius: el Personal Docent i Investigador (PDI), el d'Administració i Serveis (PAS) i l’Investigador en Formació o Doctorands. El PDI desenvolupa totes les activitats relacionades amb la gestió del coneixement i la seva transmissió, difusió i aplicació. Tenen un règim funcionarial o laboral. El PAS reuneix al col·lectiu de personal sense assignació docent i investigadora però que col·labora amb el PDI en la realització de tasques administratives o en el desenvolupament de l’activitat investigadora. El personal Investigador en Formació fa referència a l’alumnat matriculat en algun Programa de l'Escola de Doctorat de la UdL i que està realitzant la seva tesi doctoral al Departament.

 

Personal del Departament Nombre
Personal Docent i Investigador 
Personal funcionari
Catedràtic d'Universitat (CU) 7
Titular de Universitat (TU) 9
Catedràtic d'Escola Universitària (CEU) 1
Personal contractat
Professor investigador (ICREA) 2
Catedràtic 3
Professor Agregat 3
Professor a temps parcial 4
Investigador 5
Investigador "Ramon y Cajal"  3
Personal d'Administració i Serveis 
      Secretària administrativa 1
      Suport a la docència i l'investigació 9
Personal investigador en formació
      Personal investigador en formació                          21

 

   Darrera modificació: